Gojkan Stojinović: Prvo položiti račune građanima, onda dizati cene

Reakcija na najavu promena cene usluge sakupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada od strane JKP Čistoća i Zelenilo kao i objave da je Gradsko veće grada Zrenjanina usvojilo izmene i dopune programa poslovanja ovog javnog preduzeća.

JKP čistoća i Zelenilo planira da podigne cene usluga prema građanima i privredi, što je Nadzorni odbor preduzeća doneo dopunama i izmenama programa poslovanja za 2022 ovog JKP a usvojilo Gradsko veće.

Sve promene cena usluga se pravdaju tržišnim uslovima kao i troškovima zaposlenih, i to bi možda bilo i logično ako bi se stvar posmatrala jednostrano. Ali kao i u svemu pa i ovde ima mesta opravdanoj analizi jer stanje i situacija na tržištu se moraju posmatrati daleko kompleksnije nego što to čine netransparentne ustanove i javna preduzeća u našem gradu.

Naše javno preduzeće je poslednju promenu cena imalo prošle godine počev od martovskog računa u kojem je izraženo povećanje tada je pravdano istim razlozima kao što je to slučaj danas. Tako je recimo moj račun sa 1.028,00 porastao na 1.203,00 dinara, što je konkretno 17,02% poskupljenja u bruto iznosu. Pa hajde da vidimo šta to znači. Moje domaćinstvo je u trenutku poskupljenja bilo šestočlano pa po članu domaćinstva ja plaćam 200,50 dinara i ovo je iznos za uslugu sakupljanja i odvoženja otpada bez deponovanja koje se ne naplaćuje putem računa, u suprotnom bi usluga deponovanja morala biti jasno razdvojena i prikazana u skladu sa zakonom. Obzirom da je moje domaćinstvo danas petočlano (a otpad proizvodi član domaćinstva a ne metar kvadratni) ja bih trebao da plaćam 1.002,50 dinara, međutim i dalje plaćam istu cenu što je potpuno netransparentno i nelogično. Ovaj način naplate po m2 je arhaičan vid obračuna, ali svakako najjednostavniji za JKP jer se ne moraju baviti potrebnim analizama i istraživanjima, što bi i inače trebalo da predstavlja deo njihovog posla i aktivnosti. Ali hajde da vidimo kako bi moj račun izgledao da živim u nekim drugim gradovima ili opštinama.

Preduzeće – Grad / opštinaCena sakupljanja i odvoženja po jed. mereCena deponovanja po jed. MereJedinica mereSa PDV 10%Koliko bih plaćao tamoKoliko je skuplja usluga u Zrenjaninu u %
PWW Leskovac67,3882,29Po članu domaćinstva164,64823,2046%
Spider Veliko Gradište594,83
Za domaćinstvo u gradu sa 2 i više članova654,32654,3284%
FCC Kikinda162,62
Po članu domaćinstva178,89894,4534%
JKP Mediana Niš5,61
Po metru kvadratnom6,17950,3327%
JKP Komunalac Vrbas567,05
Po zapremini posude za sakupljanje zapremine 240lit623,76623,7693%
JKP Čistoća Novi Sad162,69
Po članu domaćinstva objedinjeno za sakupljanje, odvoženje i deponovanje178,96894,8034%

Gledajući ovu analizu, svima je sasvim jasno da je cena usluge u Zrenjaninu neprimereno skuplja i bez novog najavljenog poskupljenja. Razlike se kreću od minimalnih 252,76 dinara mesečno koliko se više izdvaja u odnosu na domaćinstvo identičnih karakteristika u Nišu, do zapanjujućih 579,74 dinara više u odnosu na domaćinstvo istih karakteristika u Vrbasu!

Treba istaći da su prva tri preduzeća navedena u tabeli a koja pružaju uslugu građanima privatna u modelu javno privatnog partnerstva ili poveravanje usluge, dok su zadnja tri preduzeća u tabeli slično kao i zrenjaninsko, javna komunalna preduzeća. Pored ovoga Leskovac i Kikinda imaju zakonom propisane i uređene sanitarne deponije koje imaju minimalan uticaj na životnu sredinu. Takođe preduzeća koja rade u Leskovcu, Kikindi, Velikom Gradištu i Vrbasu su svim svojim građanima podelili bez naknade standardizovane posude za sakupljanje i odvoženje otpada (kante i kontejnere) čime su podigli kvalitet usluge. Najzad preduzeća u Leskovcu, Kikindi i Velikom Gradištu pružaju uslugu u kontinuitetu bez obzira na državne i verske praznike kao i vremenske uslove, što kao što znamo nije slučaj u Zrenjaninu gde JKP Čistoća i Zelenilo ne vrši uslugu tokom praznika i svoje građane praktično lišava usluge koju pak uredno naplaćuje, što je posebna tema i evidentno kršenje zakona obzirom da se vrši naplata neizvršene usluge.

Ovde nisu obuhvaćeni i drugi tokovi kao što su budžetska izdvajanja i subvencije grada javnom preduzeću, niti funkcionisanje i nenamenska potrošnja takozvane Eko Takse koju prikuplja grad što bi prikazalo daleko nepovoljniju sliku za JKP nego što je ona to sada, ma koliko već bila nepovoljna.

Šta može i treba da bude zaključak ove male analize? Prvenstveno da zahtev nadzornog odbora JKP Čistoća i Zelenilo nije opravdan, i samim tim Gradsko veće nije trebalo niti smelo da ga prihvati i odobri bez dodatnih analiza i podataka. Šta se pod time podrazumeva:

  1. Analiza naplate potraživanja JKP kako od građana, tako od pravnih lica, javnih preduzeća i javnih ustanova koja bi na jasan način pokazala kako strukturu duga, najveće dužnike, ali i rezultate sprovedenih mera na naplati potraživanja kao rezultat jasne strategije preduzeća.
  2. Analiza strukture zaposlenih uz detaljnu strukturu potrebnih pozicija i odnosa operativnih zaposlenih izvršioca u odnosu na rukovodeće pozicije (tzv. „Plave kragne“ i „Bele kragne“). Ova analiza bi za rezultat morala da javno i transparentno prikaže stvarno opterećenje, udeo u mesečnom računu, koji proizilazi od operativno zaposlenih izvršioca a koliko od zaposlenih u administrativi, rukovodioca, članova upravnih, izvršnih, nadzornih i raznih drugih odbora što bi pokazalo konkretno u kom delu je neophodno izvršiti preraspodelu troškova.
  3. Analiza interno i eksterno angažovanih lica kojom bi se došlo do podatka koliko je zaista opterećenje troškova realno.
  4. Analizu reorganizacije preduzeća u odnosu na primenjive tehnologije i unapređenje operativnih kapaciteta. Jednostavan primer za ovo je broj zaposlenih i angažovanih na operativnim poslovima izvršioca pa po jednoj ekipi imamo i po tri ili četiri radnika „iznosača“ koji ručno podižu i prazne posude/kante za otpad. Upotrebom standardizovanih posuda koje se mogu prazniti na kamionima sa hidrauličnim sistemom ovaj broj bi mogao da bude smanjen i izvršena unutrašnja preraspodela. Ali mnogo važniji efekat ovakvog unapređenja je smanjenje povreda i fizičkog opterećenja za radnike koji sada ručno podižu i prazne posude, dok bi unapređenjem njihov posao bio značajno olakšan jer bi posude (saq točkićima) praktično dovlačili do vozila i upotrebom hidraulike ih praznili.
  5. Analizu operativnih pokazatelja i ključnih indikatora performansi koji bi pokazali sve mogućnosti optimizacije. Počev od optimizacije potrošnje goriva, servisa, kvarova, guma, preko optimizacije ruta kretanja, popunjenosti vozila, iskorišćenja tovarnog kapaciteta vozila, iskorišćenja posuda i opreme, sve do optimizacije administrativnih poslova.
  6. Jasnu i transparentnu analizu svih operativnih troškova (OPEX), zavisnih i nezavisnih, fiksnih i varijabilnih koja bi bila svedena na konkretnu delatnost i konkretnu jedinicu mere, umesto dosadašnje prakse prikazivanja bilanca stanja i uspeha u konsolidovanoj formi. Na ovakav način stvorila bi se potpuno jasna i transparentna slika koja delatnost donosi profit, koja gubitak.

Umesto zaključka:

JKP Čistoća i Zelenilo nema prava da zahteva povećanje cena sve dok ne izvrši jasne i transparentne analize svog poslovanja i ključnih indikatora performansi, dokle god ne obavlja svoju delatnost u punom obimu i kapacitetu na zadovoljstvo svih građana i dokle god ne izvrši restruktuiranje kako bi se oslobodila političkih kadrova od kojih neke zaposleni nisu ni videli da dolaze na posao. JKP Čistoća i Zelenilo mora da izvrši detaljnu optimizaciju svojih aktivnosti na svim nivoima i da prati troškove i prihode iz konkretnih delatnosti kako bi mogla da pravovremeno vrši korekciju i izbegne situacije u kojoj se sada nalazi. Najzad JKP Čistoća i Zelenilo mora da, zajedno sa lokalnom samoupravom pokaže minimum poštovanja prema svojim građanima prikazujući sve navedeno javno, transparentno i lako dostupno. A možda tu i leži ključ svih problema!

Gojkan Stojinović,
Ekspert za upravljanje otpadom i cirkularnu ekonomiju