Umereno zagađenje vazduha u Zrenjaninu i tokom aprila

U okviru projekta “Za čistiji vazduh u Zrenjaninu”, koje sprovodi UG ZRAK (Zrenjaninska akcija) u saradnji sa ISAC fondom, FOD – fond za otvoreno društvo, te VojvodinaMeteo, građanska merenja zagađenja vazduha nastavljena su i tokom aprila meseca. Merenja su sprovedena na lokacijama u Centru i naselju Duvanika.

Projekat je finansiran od strane FOD fond za otvoreno društvo u saradnji sa ISAC fondom (centar za međunarodne i bezbednosne poslove). Mereni su ugljen dioksid (CO2), TVOC (isprarljiva organska jedinjenja), PM2.5 čestice (fina prašina / nevidljive suspendovane čestice), azot dioksid (NO2), te prizemni Ozon (O3).

Monitoring životne sredine odnosno kontinualno praćenje stanja životne sredine potrebno je kako bi se obezbedio uvid u izvore, distribuciju i tokove zagađujućih supstanci kroz biosferu. Jedan od osnovnih uslova za upravljanje kvalitetom vazduha je organizovanje nadzornog i alarmnog sistema.

Vrednosti zagađujućih materija često su bile u domenu graničnih i nepovoljnih, a postavlja se pitanje kakve vrednosti ćemo imati u nadolazećem periodu, kada se očekuje povećanje zagađenja u Zrenjaninu usled novog emitera – fabrike pneumatika Shandong LingLong Tire, i povećanja saobraćaja u Zrenjaninu koje se očekujke.

U Zrenjaninu je tokom aprila beleženo umereno zagađenje vazduha, a odstupanja su beležena uglavnom za isparljiva organska jedinjenja (TVOC), azot dioksida (NO2) i prizemnog Ozona (O3). Vazduh je bio zagađeniji na lokaciji Duvanika u odnosu na Bulevar Milutina Milankovića (širi centar), najverovatnije zbog uticaja individualnog stanovanja.

Koncentracije TVOC-a bile su gotovo ravnomerno povišene, znatno iznad normalnih vrednosti, tokom čitavog meseca na obe lokacije. Kada govorimo o lokaciji na magistrali, koncentracije NO2 i prizemnog Ozona su tek povremeno dostizale granične vrednosti, dok su na Duvanici bile gotovo konstantno znatno iznad normalnih, odnosno dozvoljenih vrednosti.

Vrednosti zagađenja vazduha za april 2022 – Bulevar Milutina Milankovića
Vrednosti zagađenja vazduha za april 2022 – Duvanika

Koncentracije ugljen-dioksida (CO2) i čestičnog zagađenja (PM2.5) bile su u okviru zadovoljavajućih granica, uz povremeno dostizanje graničnih vrednosti na lokaciji Duvanika. Treba spomenuti da su senzori koji su protekle zime postavljani u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ) beležili znatno veće koncentracije PM2.5 čestica u vazduhu, kao i PM10, i zagađenje je najčešće bilo u kategoriji opasno za osetljive grupe (deca, trudnice, hronični bolesnici).